[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก


แบบสอบถาม
5 /ส.ค./2563 ] (แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มที่ 1 นักเรียน) โดย admin
5 /ส.ค./2563 ] (แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการ ) โดย admin
5 /ส.ค./2563 ]  (แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มที่ 3 ผู้ปกครองชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา) โดย admin

สื่อการสอน
แผนการสอน

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :
โดย : admin
เข้าชม : 520
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 ประกาศ โรงเรียนบ้านสระ
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
--------------------------------------------
                    ด้วยโรงเรียนบ้านสระ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้  
                                                                                                                                                   
      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
                        ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  1  อัตรา 


      ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เพิ่มเติม)
 ๑.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
๑.๒  งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๑.๔  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ
ท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๑.๕  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตราค่าจ้าง    อัตราจ้าง   9,๐๐๐.-  บาท/เดือน  

ลักษณะการจ้าง  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560


     ระยะเวลาการจ้าง   5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562  - เดือน กันยายน 2562
และจะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว
 
                   ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                         ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
     ๒.๓  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 

.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
                        ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
                        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน   ๒๕62 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
     ๓.๒    หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                             ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๓  รูป
                             ๓.๒.๒  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
          ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน  ๑  ฉบับ      
                             ๓.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ  
                             ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
                             ๓.๒.๖  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เป็นต้น   
                   เอกสารตามข้อ  ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย    
และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                              
                   ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
     คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 24 เมษายน  2562   ณ  โรงเรียนบ้านสระ  และเครือข่าย facebook  โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน  หรือเว็บไซต์ http://www.sraschool.ac.th 
 ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
      คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
 1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  ความรู้ทั่วไปความสามารถ
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 1. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  คะแนนเต็ม  50 คะแนน                                                                                                                                
                    ๖.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
     คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่  26 เมษายน  2562  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้
วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ
วันศุกร์ที่  26 เมษายน  ๒๕62 ๐๙.๐๐ – ๑1.00 น.
 
๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่ (100 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
( 50 คะแนน)
สอบข้อเขียน
 
สอบสัมภาษณ์
 
สถานที่จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 
 
                    ๗.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่
ในลำดับที่ดีกว่า
                   ๘.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
                        โรงเรียนบ้านสระจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  27 เมษายน ๒๕62
 ณ  โรงเรียนสระ  และเครือข่าย facebook  โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน  หรือ
 เว็บไซต์ http://www.sraschool.ac.th
                  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่  หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือโรงเรียนบ้านสระเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
 2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
 3. ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
 4. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
 5. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้
๙.  การจัดจ้าง
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ
จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น
                        อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณา
จัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   เมษายน  ๒๕๖๒
 
                                                                                
                                                                        (นายจักรพันธ์   ภาชนะ)
                                                                       ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสระกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสระ  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  9  เมษายน  2562 )
 
1. ประกาศรับสมัคร  
ภายในวันที่ 9  เมษายน  2562
2. รับสมัคร  
วันพุธ ที่ 17 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  
ภายในวันพุธที่  24 เมษายน 2562
 
4. สอบข้อเขียน
    -  ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
       ภารกิจและหน้าที่  (09.00 น. – 11.00 น.)
    สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562
    -  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (13.00 น.)
5. ประกาศผลการคัดเลือก  
ภายในวันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562
 
6. ดำเนินจัดจ้างธุรการโรงเรียน
 
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม  2562
 
 
   
 
 
หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้าสระ
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสระ  ลงวันที่ 9  เมษายน 2562)
 
***************************************************************
 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
          1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
          2. ความสามารถด้านตัวเลข
          3. ความสามารถด้านภาษาไทย
          4. ความสามารถด้านเหตุผล
          5. ความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
          6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก
          1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
          2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
          3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
          4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
          5. เจตคติและอุดมการณ์
 
 
***************************************************************
 
 
 
 
  
องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสระ
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
***************************************************************
 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
 
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา การสื่อสาร
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและกิริยาอาการ แสดงออกทางด้านอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ
 
 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      26/เม.ย./2566
      25/ม.ค./2565
      24/ม.ค./2565
      24/ม.ค./2565
      24/ม.ค./2565